محصولات شرکت فراساز ماندگار البرز

کد محصول :B – 2800
حجم :1050
وزن :50 گرم
ارتفاع :260 میلیمتر
محصولات فراساز
کد محصول :B – 2802
حجم :1035
وزن :65 گرم
ارتفاع :210 میلیمتر

 

محصولات فراساز البرز
کد محصول :TB – 2805
حجم :300 cc
وزن :27 گرم
ارتفاع :158 میلیمتر
محصولات فراساز البرز
کد محصول :B – 2806
حجم :2280
وزن :123 گرم
ارتفاع :232 میلیمتر

 

محصولات فراساز البرز
کد محصول :B – 2807
حجم :3680
وزن :185 گرم
ارتفاع :252 میلیمتر
محصولات فراساز البرز
کد محصول :B – 2815
حجم :1025
وزن :85 گرم
ارتفاع :220 میلیمتر
محصولات فراساز البرز
کد محصول :T – 2790
حجم : 
وزن :16 گرم
ارتفاع :26 mm

 

محصولات فراساز البرز
کد محصول :T – 2791
حجم :50cc
وزن :14 گرم 
ارتفاع :55 میلیمتر
محصولات فراساز البرز
کد محصول :TB – 2793
حجم :220 cc
وزن :21 گرم
ارتفاع :158 میلیمتر
محصولات فراساز البرز
کد محصول :B – 2797
حجم :108
وزن :13 گرم
ارتفاع :75 میلیمتر
محصولات فراساز البرز
کد محصول :B – 2798
حجم :130cc
وزن :14 گرم
ارتفاع :116 میلیمتر

 

محصولات فراساز البرز
کد محصول :B – 2799
حجم :550
وزن :42gr-36gr
ارتفاع :166 میلیمتر

 

محصولات فراساز البرز
کد محصول :T – 2826
حجم : 
وزن :16gr
ارتفاع :